Cảm Âm Em Nên Dừng Lại kèm beat kareko
Cảm Âm Tiếng Pháo Tiễn Người kèm beat karaoke
   Cảm Âm Pháo Hồng
 Cảm Âm Thương Ly Biệt kèm beat karaoke
Cảm Âm Chia Cách Bình Yên kèm beat karoke
Cảm Âm Mộng Tàn Hoa kèm beat karaoke
   cảm Âm Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay
   Cảm Âm Anh Không Tha Thứ kèm beat