kí hiệu tone trên sáo trúc việt nam

gổm 7 tone cơ bản mà dùng nhiều nhất trong sáo trúc


còn kí hiệu tone trên sáo trúc trung quốc
G là Rê,
C là sol trầm,
D là La,
Eb là Sib,
E là si,
F là đô,
A là mi