Cảm âm Nụ cười 18 20
Hãy hết mình trên con đường ta chọn, hẹn gặp khi thành công.

Video thổi


Mi Re Mi Mi, Mi Mi Sol Sol Mi Re Mi Mi, Mi Mi Sol Sol Mi Sol Sol Sol La Sol La Sol Sol Sol Sol-La Do Do Fa Fa Sol Mi Re Sol Do Re-Mi, Sol Sol Sol Re Mi Sol Do2 Do2 Re2 Do2 Sol Mi Mi Sol La La Si Do2 Do2 Do2 Re2-Mi2 Re2 Do2 Do2 Do2 Do2 La-Sol Sol Do2-Re2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2 Mi2 Do2 Sol Re2 Re2 Mi2 Re2 Do2 Do2 Si Do2 Do2 Re2 Sol Sol-La Sol La, La-Do2 La Sol Fa Fa Mi-Fa Do2 Do2 La-Sol Do2-Re Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2 Mi2 Do2 Sol Re2 Mi2 Re2 Do2 re2 Re2 Do2 Do2 Si Do2 Do2 Re2 Sol La Sol La Si Do2 Do2 Do2 Do2 sol2 Sol2 La2 do2 Sol Fa2 Fa2 Sol2 Re2-Mi2 Re2 Si Si Do2-Re2 Do2 Khúc đầu có thể chơi lên tone 2

Beat KARAOKE