• Tên bài hát : Em nào có tội
  • Sáng tác : Lê Cương, An Clock, Khánh Cường
  • Trình bày : Thương Võ
  • Cảm âm em nào có tội : Trung Sáo 552968

Tone thấp

Verse

Một đời không xứng, trăm vạn lần đau
re re sol la, fa re fa sol
Em cố kìm nén, đi bao u sầu
do2 do2 la do2, la la sol re
Sai lầm phút chốc, anh có ân hận
sol fa sol la, la sib la sol
Nếu đã không cần, xin đừng bận tâm
do2 re2 do2 la, do2 sol la re2

Anh thương thầm ai, vương vấn đêm ngày
la la sol la, do2 re2 do2 sol
Chắc không phải em, có đúng như vậy
re2 do2 la do2, sol do2 la re
Đôi tay nhỏ bé, không giữ anh được
la la sol la, do2 re2 do2-la sol
Khóc than cho một cuộc tình, phải lìa tan
re2 do2 do2 la sol la, sol do2 re2

Chorus

Anh ơi anh ơi ! Em nào có tội
re2 re2 re2 re2, do2 la do2 sol
Mà sao anh nỡ, buông tay em rồi
fa sol la do2, la la sol re
Chuyện tình vụn vỡ, sau bao dại khờ
re re re re2, do2 do2 la sol
Người từng thương nhất, nay lại thờ ơ
fa sol la mi2, re2 do2 la re2

Cô ta có tốt, như anh mong chờ
re2 re2 re2 re2, do2 do2 la sol
Xa em có chắc, anh hạnh phúc hơn
do2 do2 la do2, la sol do2 la
Một mai họ chẳng, thương anh thật lòng
re re2 do2 re2, do2 do2 la sol
Đừng quên em nhé, em vẫn chờ mong
sol la do2 mi2, re2 re2 do2 re2

Tone cao

Verse

Một đời không xứng, trăm vạn lần đau
la la re2 mi2, do2 la do2 re2
Em cố kìm nén, đi bao u sầu
sol2 sol2 mi2 sol2, mi2 mi2 re2 la
Sai lầm phút chốc, anh có ân hận
re2 do2 re2 mi2, mi2 fa2 mi2 re2
Nếu đã không cần, xin đừng bận tâm
sol2 la2 sol2 mi2, sol2 re2 mi2 la2

Anh thương thầm ai, vương vấn đêm ngày
mi2 mi2 re2 mi2, sol2 la2 sol2 re2
Chắc không phải em, có đúng như vậy
la2 sol2 mi2 sol2, re2 sol2 mi2 la
Đôi tay nhỏ bé, không giữ anh được
mi2 mi2 re2 mi2, sol2 la2 sol2-mi2 re2
Khóc than cho một cuộc tình, phải lìa tan
la2 sol2 sol2 mi2 re2 mi2, re2 sol2 la2

Chorus

Anh ơi anh ơi ! Em nào có tội
la2 la2 la2 la2, sol2 mi2 sol2 re2
Mà sao anh nỡ, buông tay em rồi
do2 re2 mi2 sol2, mi2 mi2 re2 la
Chuyện tình vụn vỡ, sau bao dại khờ
la la la la2, sol2 sol2 mi2 re2
Người từng thương nhất, nay lại thờ ơ
do2 re2 mi2 si2, la2 sol2 mi2 la2

Cô ta có tốt, như anh mong chờ
la2 la2 la2 la2, sol2 sol2 mi2 re2
Xa em có chắc, anh hạnh phúc hơn
sol2 sol2 mi2 sol2, mi2 re2 sol2 mi2
Một mai họ chẳng, thương anh thật lòng
la la2 sol2 la2, sol2 sol2 mi2 re2
Đừng quên em nhé, em vẫn chờ mong
re2 mi2 sol2 si2, la2 la2 sol2 la2